Jedną z konsekwencji utworzenia Unii Europejskiej było zniesienie granic pomiędzy państwami członkowskimi tworzącymi jednolity rynek. Fakt ten spowodował, że statystyka Unii Europejskiej została pozbawiona źródła danych o wymianie towarowej z innymi krajami Unii Europejskiej, ponieważ zaprzestano odpraw celnych, a zatem zniknął dokument celny SAD (Single Administrative Document). Konieczne było utworzenie nowego, wspólnego systemu statystyki obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 1993 r. na obszarze obejmującym Jednolity Rynek Europejski zaczął obowiązywać system INTRASTAT.

Obecnie w państwach członkowskich Unii Europejskiej dane o handlu zagranicznym pochodzą z dwóch równolegle funkcjonujących systemów statystyki:

  1. Systemu EKSTRASTAT, obejmującego swym zakresem obrót towarowy realizowany przez państwa członkowskie UE z tzw. krajami trzecimi, tj. nie będącymi państwami członkowskimi UE;
  2. Systemu INTRASTAT, tj. systemu statystyki obejmującego handel pomiędzy państwami członkowskimi UE opartego na danych pochodzących z deklaracji INTRASTAT

NAJWAŻNIEJSZE !!!!
KTO JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZESYŁANIA COMIESIĘCZNYCH DEKLARACJI INTRASTAT.
W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Na 2011 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

  • próg podstawowy:

dla przywozu 1.000.000 zł
dla wywozu 1.000.000 zł

  • próg szczegółowy:

dla przywozu 33.000.000 zł
dla wywozu 60.000.000 zł

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.

SANKCJE ZA BRAK DEKLARACJI LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ICH SKŁADANIU

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub uczyni to w nieprawidłowy sposób administracja celna ma prawo do trzykrotnego pisemnego upomnienia.
Na osobę zobowiązaną, która mimo trzykrotnego upomnienia nie dokona zgłoszenia INTRASTAT lub stosownej korekty zgłoszenia, którego upomnienie dotyczy, organ celny może nałożyć karę pieniężną w wysokości 3 000 PLN za 1 okres sprawozdawczy w odniesieniu do każdego rodzaju obrotu.

Termin uiszczenia należności z tytułu wyżej wymienionej kary wynosi 10 dni od daty doręczenia decyzji o jej nałożeniu przez organ celny.

ZDEJM SOBIE Z GŁOWY TEN PROBLEM – ZLEĆ GO NAM ! DEKLARACJE INTRASTAT DLA NAS TO PRZYJEMNOŚĆ.

Przewiń do góry